TRAFI / 11666/04.04.00.01/ 2012 ja kirje 20.12.2013

Analyysi Sodankylän lentopaikan liikennöinnistä, koskien Finavian ja Puolustusvoimien esityksiä Suomen ilmatilarakenteeksi.

Sodankylän Ilmailukerho ry laati TRAFI:n pyynnöstä (20.12.2013 Mika Saalasti) analyysia Sodankylän lentopaikan liikennöinnistä ja vahvisti uudelleen 30.11.2013 antamansa lausunnon koskien EFSO lentopaikan lähi- ilmatilajakoa.

Edelleen ilmailukerho katsoo, että puolustusvoimien päivittäistoiminnan TSA alue Itä –Lapin alueella esitetyssä muodossa rajoittaa merkittävästi valvomattoman ilmatilan käyttöä erityisesti purjelentotoiminnan osalta, mutta myös alailmatilan osalta kaikkea ilmailutoimintaa. Haluamme korostaa tunturialueella riittävän lentokorkeuden säilyttämisen edellytyksiä turvallisen lentotoiminnan mahdollistamiseksi ja myös kaksipuolisen radioyhteyden saamiseksi.

Analyysi kirje TRAFI:lle 24.1.2013 löytyy kokonaisuudessaan Ilmatila-uudistuu sivulta ja kerhon SkyDrivesta Ilmatila -uudistuu kansiosta kirje löytyy liitteineen.

Puheenjohtaja Kari Korvanen

 

Sodankylän kirkonkylän osayleiskaavaehdotus 2.

Sodankylän kirkonkylän osayleiskaavaehdotus no: 2 on ollut nähtävillä 9.12.2013 – 10.1.2014.

Olemme aiemmin (24.6.2013) lausuneet Sodankylän kirkonkylän ja sen lähiympäristön osayleiskaava ehdotuksesta no: 1 koskien Sodankylän lentokenttäaluetta ja sen vaikutuspiiriin kuuluvia lähialueita.

Sodankylän kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksessa no:2 lentokenttäalueen osalta edelleen esiintyvien puutteiden johdosta on Sodankylän Ilmailukerho ry tehnyt muistutuksen osayleiskaavaehdotukseen 10.1.2014.

Sodankylän lentokenttäalueen kehityshankkeen tilannekatsaus

Tämä vuosi 2013 alkaa olla tunneissa laskettavissa ja on aika tehdä katselmus Sodankylän lentokenttäalueen tulevaisuusseminaarin pohjalta tehdyistä tämän vuoden toimenpiteistä. Seminaarin keskeisinä teemoina olivat nopeiden lentoliikenneyhteyksien ja lentopelastuspalvelun edellytysten varmistaminen eri toimijoiden näkökulmasta Keski-Lapin alueelle sekä Sodankylän lentokenttäalueen tulevaisuuden kehittäminen.

Seminaarissa sovittuna nähtiin ensimmäisenä toimenpiteenä tarpeellisena tarkistaa, että valmisteilla olevan Sodankylän kirkonkylän osayleiskaava mahdollistaa lentokenttäalueen monimuotoisen kehittymisen mahdollisuudet. Tehdyssä tarkastelussa todettiin, että nähtävillä olleessa luonnoksessa oli puutteita monimuotoisen toiminnan mahdollistamiseksi. Sodankylän Ilmailukerho laati muistutuksen osayleiskaavaan 24.6.2013, jossa se esitteli muutostarpeet osayleiskaavaehdotukseen. Uusi esitys on tullut nähtäville, jossa muutosesitykset ovat osittain huomioitu. Tarkastelumme alla on, onko vielä tarvetta lausua nyt esillä olevaa esitystä.

Seminaarissa asetettu toinen tavoite oli saada aikaan alustava selvitys lentokenttäalueen nykytilasta. Hanke on käynnissä ja valmistuu kevään kuluessa. Ilmailukerhon resurssit on jouduttu suuntaamaan syksyn ajalle tekeillä olevan valtakunnallisen ilmatilarakenteen muutoksen selvittelyyn ja lausumiseen. Kyseessä on hanke, jossa lähinnä sotilasilmailun tarpeista johtuen ollaan laatimassa uudet harjoitus-, rajoitus- ja kieltoalueet koko Suomen ilmatilaan. Asia koske myös Sodankylän lentokenttäalueen lähi- ilmatilaa ja lentokenttäalueen käyttöä kaikessa ilmailutoiminnassa. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on pyytänyt lausuntoa Finavian ja Puolustusvoimien esityksistä Suomen ilmatilarakenteeksi ja Sodankylän Ilmailukerho on lausunut asiasta 30.11.2013. Antamamme lausunnon perusteella Trafi on pyytänyt meiltä joulun alla lisäanalyysiä ilmatilatarpeesta erityisesti harrasteilmailun osalta. Lisää tietoa asiasta löytyy web –sivuilta.

Sodankylän Ilmailukerho on käynnistänyt kuluneen kauden aikana useita eriasteisia hankkeita, joiden tarkoituksena on tukea Sodankylän lentokenttäalueen moninaiskäyttöä. Yhtenä esimerkkinä mielenkiintoisimmista on hanke, jonka tarkoituksena on selvittää uuden Lapin Urheiluilmailukeskuksen perustaminen Sodankylän lentokentälle. Toisena hankkeena on selvitys, kuinka Jääkäriprikaatin alkava UAV –toiminta (miehittämätön ilma-alus) tukisi lentokenttäalueen moninaiskäyttöä. Parhaillaan kenttäalueella on menossa autojen kylmätestaus ja Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry:n päivystävä pelastushelikopteri Aslak tuo arktiselle Lapille turvaa. Aslak – yhdistyksen uusi lääkäriasema lentokentällä on saanut hienon vastaanoton ja lääkäripäivystyksen ovi käy joka päivä.

Sodankylän Ilmailukerho ry haluaa kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita ja kerhon jäseniä menneestä vuodesta sekä hyvästä yhteistyöstä ja toivottaa lennokasta Uutta Vuotta 2014.

Kari Korvanen
puheenjohtaja

TRAFI / 11666/04.04.00.01/2012

Sodankylän Ilmailukerho lähetti 30.11.2013 lausunnon Trafille koskien Finavian ja Puolustusvoimien esityksiä Suomen ilmatilarakenteeksi.
Lausuntomme löytyy liitteineen tällä sivustolla Moottorilento > Ilmatila uudistuu sivuilta.

Terveisin,
puheenjohtaja Kari

Suomen ilmatilan kokonaisuudistus käynnissä

Sodankylä - esitetyt G50 A-E aluelohkot

Sodankylä – esitetyt G50 A-E aluelohkot purjelennolle.
Vihreä ympyrä keskellä osoittaa lentokentän EFSO sijainnin.

Sodankylän Ilmailukerho on tehnyt muutos esityksiä 18.11.2013 Sodankylän lentopaikan vaikutusaluetta koskeviin Finavian ja Puolustusvoimien esityksiin Suomen ilmatilarakenteeksi.

Lue lisää tästä linkistä!

Muutosesityksessä on mukana täysin uudella tavalla sijoitetut G-aluelohkot (purjelento), minkä lisäksi kerho teki muutosesityksen Ilmavoimien esittämiin päivittäisen toiminnan TSA alueisiin Itä- ja Koillis Lappia koskien.

Ilmailukerho selvittää lisäksi Kyläjärven suunniteltujen uusien vaara-alue lohkojen vaikutusta Sodankylän lentokentän toimintaedellytyksiin tulevaisuudessa VFR näkölentosääntöjen,  AFIS G+ ilmatilan ja IFR mittarilentotoiminnan osalta. Mikäli tarvetta ilmenee, niin tästä tehdään erillinen muutosesitys.

Ilmatilan täysremontti

Finavian ja Puolustusvoimien esityksen Suomen ilmatilarakenteen uudistuksen ja täysremontin tavoitteena on ilmatilan tehokkaampi käyttö sekä yhteiseurooppalaisten lentosääntöjen toimeenpano. Uudistuksella tuetaan myös Puolustusvoimien rakenneuudistusta.

Ilmatilan kokonaisuudistuksen yhteydessä linjataan myös uudelleen kielto-, rajoitus- ja vaara-alueiden käyttöperiaatteet, jotta ne vastaavat paremmin muun Euroopan käytäntöjä ja jotta myös teknologisen kehityksen tuomiin haasteisiin voidaan vastata, mm. mahdollistamalla miehittämättömien ilma-alusten käyttö entistä laajemmin.

Vaikuttaa kaikkin ilmailijoihin

Uudistus vaikuttaa kaikkiin ilmailijoihin ja lentäjien on oltava perillä muutosten vaikutuksista ilmatilassa niiden voimaan tullessa. Uusi ilmatilarakenne on tarkoitus ottaa käyttöön marraskuussa 2014.

Aiheesta lisää  ILMATILA UUDISTUU -sivulla

 

 

Muistutus osayleiskaavaan lentokenttäalueen osalta

Sodankylän lentokenttäalueen tulevaisuusseminaarin keskustelun mukaisesti Sodankylän Ilmailukerho ry on laatinut muistutuksen kirkonkylän osayleiskaavaan lentokenttäalueen osalta. Muistutus on jätetty 24.6.2013, kaavaehdotuksen nähtävillä oloaikana.
(Lataa muistutus pdf muodossa tästä)

Seuraavaksi valmistelemme 1. vaiheen selvityksen lentokenttäalueen nykytilanteesta. Tässä käytämme nykyisten toimijoiden näkemyksiä, edellisten selvitysten lähdemateriaaleja ja vaatimustenmukaisuus normeja lentoliikennöinnin osalta. Tavoitteemme on, että saamme selvityksen valmiiksi tämän syksyn aikana.

Terveisin, puheenjohtaja Kari Korvanen

Sodankylän lentokenttäalueen seminaarimuistio

EFSO 16/34

EFSO 16/34

Sodankylän lentokenttäalueen tulevaisuusseminaari pidettiin 7.6.2013 Flying Miners –ilmailutapahtuman yhteydessä. Seminaarin keskeisenä teemana olivat nopeiden lentoliikenneyhteyksien ja lentopelastuspalvelun edellytysten varmistaminen eri toimijoiden näkökulmasta Keski-Lapin alueelle sekä Sodankylän lentokenttäalueen tulevaisuuden kehittäminen.

Tapahtumasta välittyi vahvasti yhteinen tahto selvittää lentokenttäalueen kehittämiseen liittyvät asiat sekä mahdollisuudet lentoliikenteen järjestämiseksi Sodankylään. Sodankylän Ilmailukerho ry haluaa kiittää kaikkia seminaariin osallistuneita henkilöitä ja tahoja hyvistä puheenvuoroista ja lentokenttäalueen kehittämiseen liittyvistä näkökulmista.

Mukavaa kesän jatkoa,

Kari Korvanen